L H Ů T Y   P O D L E   S P R Á V N Í H O   Ř Á D U  

Pokud již víte jak se Vámi uvažovaná stavba bude povolovat, pak zde níže můžete zjistit, jak takové povolení bude (může) dlouho trvat. Vše se řídí dle správního řádu - zákon č. 500/2004 Sb.

Co by se mělo udělat:

1. Než podáte žádost (s projektovou dokumentací) na stavební úřad je nutné nejdříve zajistit vyjádření a stanoviska k vašemu záměru u dotčených orgánů státní správy (DOSS) a většinou i správců sítí , a případně dalších organizací. Koho máte oslovit a co budete k danému záměru potřebovat Vám řeknou na vašem místně příslušném stavebním úřadu. Zajít na stavební úřad by mělo být samozřejmostí, neboť zákony v ČR nejsou v některých případech jednoznačné, a pak záleží na posouzení dané věci úředníkem. Problém někdy bývá, že i na tom samém stavebním úřadu mohou být úřednící s rozdílnými názory na dané řešení, proto je lepší zjistit, pod jakého úředníka spadáte (pokud takové rozdělení na stavebním úřadu je).

2. Máte vyjádření, které chce stavební úřad. Pak tedy podáte žádost na stavební úřad kompletně s vyjádřeními a projektem + dalšími dokumenty, které jsou vyžadovány, např. souhlasy vlastníků.  Do 30 dnů od podání žádosti by měl úřad s Vaší žádostí něco udělat - záleží jaké povolení bude prováděno:

- U územního souhlasu a ohlášení stavby by se mělo napsat povolení, pokud nejsou nějaké komplikace.

- U územního rozhodnutí a stavebního povolení je povolování delší a složitější. Nejprve úředník zahájí řízení. U územního řízení dle § 87 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, u stavebního povolení  dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  Pak záleží jestli bude ústní jednání, veřejné ústní jednání nebo se od toho upustí - nicméně  jsou to úkony na cca 2 měsíce. Na základě těchto jednání stavební úřad rozhodne.

Řízení je složitý proces a vždy záleží na konkrétním případu. Zde uvedené časové údaje jsou pouze orientační.

Je třeba ještě zdůraznit, že lhůty pro vyjádření se začínají počítat až ode dne doručení. Pokud si někdo nevyzvedne dopis, pak se považuje písemnost doručená od 10 dne oznámení a uložení zásilky na poště. Je zde tedy uvažován časový údaj 15 dní (10+5), 5 dní na vypravení zásilky. Existují i datové schránky, kdy je doručení okamžité.

ÚZEMNÍ SOUHLAS/ OHLÁŠENÍ STAVBY

Popis úkonu

dílčí časový

požadavek (dny)

uvažovaný časový

požadavek (dny)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (např. hygiena, životní prostředí, hasiči, obce...)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA SPRÁVCE SÍTÍ (např. ČEZ, RWE, vodovody a kanalizace, ...)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PAMÁTKÁŘE NEBO NA KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

30

30

60

30 

nebo

60

- PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA STAVEBNÍ ÚŘAD   30
- NABYTÍ PLATNOSTI (ZÁLEŽÍ JAK RYCHLE SE K VÁM DOKUMENT DOSTANE, MŮŽETE SI HO VYZVEDNOUT NA STAVEBNÍM ÚŘADU, NEBO SE DORUČÍ POŠTOU)    0 - 15
 CELKEM LHŮTA    60 - 105

Poznámky:

 • Výše zmíněné lhůty platí, když jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, tj. žádosti jsou úplné a záměr je v souladu s požadavky  zákona č.183/2006 Sb (dále je jen SZ - Stavebního zákona).
 • Územní souhlas/ohlášení stavby nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

 • Územní souhlas/ohlášení stavby je zasláno žadateli, dále pak osobám, které daly souhlas se stavbou (sousedé),  dotčeným orgánům, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby

 • Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

------------------------------------------------------------------------------------------

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ/ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Popis úkonu

dílčí časový

požadavek (dny)

uvažovaný časový

požadavek (dny)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (např. hygiena, životní prostředí, hasiči,...)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA SPRÁVCE SÍTÍ (např. ČEZ, RWE, vodovody a kanalizace, ...)

- PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PAMÁTKÁŘE NEBO NA KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

30

30

60

30 

nebo

60

- OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA STAVEBNÍ ÚŘAD AŽ PO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MUSÍ BÝT DO 30 DNÍ OD PODÁNÍ   30

POKUD JSOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ SLOŽITÉ (VĚTŠINA PŘÍPADŮ), OZNÁMÍ ÚŘAD ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ, ŽE BYLO ŘÍZENÍ ZAHÁJENO A DÁ JIM TAK MOŽNOST PODAT STANOVISKO KE STAVBĚ - TÍM ZAHÁJÍ ŘÍZENÍ

- JEDNODUCHÝ PŘÍPAD (málo účastníků řízení, stavba není problematická), stavební úřad pouze obešle účastníky řízení (cca 15 dní - dopis se považuje za doručený po uplynutí 10 dnů od oznámení poštou) a ti mají šanci na písemné připomínky (10 dní od doručení) + cca 5 dní na poštovní komunikaci, nebo

- SLOŽITÉ PODMÍNKY - PŘEDEPSÁNÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ (případně místní šetření) - min. 15 dnů před vlastním jednáním (+ doručení poštou 10+5 dní účastníkovi), nebo

- VELMI SLOŽITÉ PODMÍNKY (HODNĚ ÚČASTNÍKŮ, NEBO NEJSOU VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZNÁMI) - VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE. Oznámení musí být zveřejněno 15 dnů a 30 dnů před veřejným ústním jednáním.

 

30-60

 CCA

60 -90

- ÚŘAD POSBÍRÁ PŘIPOMÍNKY A PAK ROZHODNE - VYDÁNÍ/NEVYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ/STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

 30

 NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI/ČAS NA ODVOLÁNÍ - OD DORUČENÍ ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ MÁ ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ DO 15 DNŮ PRÁVO NA ODVOLÁNÍ (doručení může být poštou 15 dní, nebo veřejnou vyhláškou 15 dní). PLUS JE NUTNÉ ZAPOČÍTAT DOBU NA DORUČENÍ PÍSEMNOSTI ÚŘADU cca 5 - 10 dnů.  

40

 CELKEM LHŮTA   160-220

Poznámky:

 • Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
 • Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
 • Výše zmíněné lhůty jsou jakýmsi odhadem pro obecné případy. Povětšinou bývají delší.
 • Lhůty mohou být prodlouženy, ale i zkráceny dle akčnosti úředníka a jeho benevolentnosti. 
 • Záleží samozřejmě i na kvalitě provedení PD.
 • Barevně je podbarvena odlišná lhůta pro stavební povolení, jinak jsou lhůty stejné.
 • Výše uvedené tabulky jsou jakýmsi ideálem, do řízení může vstoupit však více okolností.

Z osobního hlediska. Zažili jsme provedení ohlášení stavby včetně získání stanovisek za 1 týden. To byl však velmi vyjímečný případ mimo Prahu. 

Umíme vyřídit povolení i rychleji než jsou výše uvedené lhůty, zadejte poptávku na:

info@stavebni-projektant.cz

Rd

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!