POVOLOVÁNÍ STAVEB SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDPISY  

  • Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinnost od 1.1.2007

  • Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, účinnost od 1.1.2007

  • Sdělení č. 544/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 , účinnost od 1.1.2007

  • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, účinnost od 1.2002

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, účinnost od 1.1.2006

-------------------------------------------------------------------------------------------

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!