Tepelně technické požadavky na konstrukce staveb

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně. Každá stavba na kterou se požadavky vztahují musí splnit POŽADOVANÉ HODNOTY (1. sloupec)

Požadavky platí pro: nové budovy, stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených staveb. Rovněž platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny budov, požaduje-li se v nich stav vnitřního prostředí, např. sklady, technické místnosti s provozním zařízením. Podrobně viz ČSN.

Tyto požadavky neplatí pro : budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby bez požadavku na stav vnitřního prostředí, na které se nevztahuje základní požadavek na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Dále pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací, budovy postižené živelnými katastrofami přiměřeně k možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání.

Poznámky
1) Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 0,38 W/(m2·K).
2) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,7 W/(m2·K).
3) Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné změny způsobu užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni.
4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru.
5) Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-hliníkové rámy.
6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli výslednému působení podle ČSN EN ISO 13370.
7) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,5 W/(m2·K).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!